கேப்டன் சொன்னது உண்மை ஆகி விட்டது.. அன்று இதை சொன்னபோது எல்லோரும் சிரித்தார்கள் ஆனால் இன்று அது உண்மை ஆகி விட்டது..

கேப்டன் சொன்னது உண்மை ஆகி விட்டது.. அன்று இதை சொன்னபோது எல்லோரும் சிரித்தார்கள் ஆனால் இன்று அது உண்மை ஆகி விட்டது..

Related posts

Leave a Comment